top of page

Gallery 82'

Annual Event held at Club Kyoto Metro.

Transforming, club to a one night gallery. 

Team- Daichi Yamamoto, Yushi Yanohara, Takahiro Sawamura, Sumogurishun, Zenki Sasae , Shouji Hayashi , Ryoma Otsuka, Tadashi Mitani.

Video- Tsuyoshi Ishihara

Video linked below.

Gallery Party/ Kyoto Metro

Gallery Party/ Kyoto Metro

Play Video
bottom of page